Förarbevis utfärdade före den 1 oktober 2009

1 oktober 2009 infördes separata förarbevis för snöskoter och terränghjuling. Bakgrunden till förändringen var att de två fordonstyperna ansågs vara så pass olika att det var motiverat att kräva en speciell utbildning för respektive fordonstyp.

Samtidigt som de nya förarbevisen införds delades också fordonsslaget ”terrängskoter” upp i de två nya fordonsslagen snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller alla nytillkomna fordon som har registrerats i vägtrafikregistret sedan 1 april 2009.

  • En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsett för färd på snötäckt mark och som är försett med band och medar.
  • En terränghjuling definieras som ett annat terrängmotorfordon än en snöskoter och är avsett för person- eller godsbefordran på barmark och är försett med hjul.

Förarbevis för terrängskoter

Det tidigare förarbeviset för terrängskoter, som utfärdades mellan den 1 januari 2000 och den 1 oktober 2009, var fortfarande giltigt men behövde bytas in mot ett nytt förarbevis senast den 31 december 2012. De förarbevis som inte byttes in mot ett nytt upphörde att gälla 1 januari 2013.

Körkort och traktorkort utfärdade före den 1 januari 2000 ger även i fortsättningen rätt att köra både snöskoter och terränghjuling.

Registrering av fordon i vägtrafikregistret

Redan registrerade terrängskotrar i vägtrafikregistret behåller sina tidigare fordonsslag. Några ändringar av kategori kommer inte att vara aktuella. Däremot kommer inga nya fordon att registreras i kategorin terrängskoter.

Läs mer om terrängmotorfordon på Transportstyrelsens webbplats 

Dela: